visie en missie

Een christelijk opvoedingsproject


Onze school behoort tot de Tabor scholengemeenschap die haar naam ontleent aan de berg
Tabor, in het noorden van Israël. De Taborberg is door zijn relatieve hoogte een voor
iedereen toegankelijke berg. Onze school wil daarom een plek zijn waar iedereen moet
kunnen komen. Het vraagt wel de nodige inspanningen om boven te komen.
De berg Tabor is een onderwijsplaats. Jezus trekt er met drie van zijn leerlingen naar toe.
Daar krijgen ze les van de grote profeten die de weg wijzen naar een betere samenleving.
Onderwijs in de Geest van Tabor is geworteld in de bijbels-christelijke traditie. Dit karakter
willen wij bewaren.


Ontmoeting – Dialoog - Samenwerking – Respect
De wijze waarop op de berg les gegeven wordt, heeft alle trekken van een ontmoeting. Onze
school wil een plek zijn waar men elkaar kan ontmoeten en zich thuis voelen.
Ontmoetend onderwijs stimuleert dialoog en samenwerking. Er is waardering en respect voor
elkaars eigenheid. Samenwerken doen we in een sfeer van evenwaardigheid en positivisme.
We gebruiken daarbij verbindende communicatie.
Vanuit een brede zorg
De toegankelijkheid van de berg vertaalt zich in de zorg voor alle participanten, vooral voor
onze kinderen en in het bijzonder voor deze kinderen die om de een andere reden minder
kansen hebben, die het moeilijker hebben.
We stellen de pedagogie van de hoop voorop, het geloof in de ontwikkelingskansen van elk
kind.
We geven extra zorg aan kinderen die wat méér aandacht nodig hebben, of die het moeilijk
hebben om alles direct te verwerken. We willen eveneens aandacht hebben voor kinderen
die sneller leren en meer uitdaging nodig hebben. Samen met het zorgteam proberen de
klasleerkrachten aan deze noden tegemoet te komen en oplossingen te vinden op maat van
de klas/van het kind.
Hierbij krijgen we als school ondersteuning van het CLB.


De weg naar een betere samenleving
Op de berg Tabor zegt één van de leerlingen: “Laten we drie tenten bouwen.”
Een tent is een tijdelijke verblijfplaats. Zo wil ook onze school, één van de drie scholen
binnen de scholengemeenschap, een tijdelijke verblijfplaats zijn, waar leerlingen kunnen
groeien en hun weg vinden in een samenleving waarvoor ze later zelf verantwoordelijk zijn.
In verschillende domeinen willen we onze kinderen ondersteunen in hun groei naar
verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf, ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de
samenleving en omgeving waar ze leven.
Daarom leren we hen in woord en daad:
 verantwoording af te leggen
 met conflicten om te gaan
 te luisteren naar elkaars mening
 zich in te leven in de wereld van anderen
 solidair te zijn met anderen
 zorgzaam om te gaan met elkaar, met materiaal, de omgeving en de natuur
 anderen tot hun recht te laten komen
 aandacht te hebben voor wat groter is dan onszelf, wat ons overstijgt,
de wereld van liefde, vriendschap, schoonheid en levensbeschouwing, …
We zijn daarbij als leerkracht alert voor de levensvragen achter de ‘gewone’ vragen
van kinderen.


Totale persoonlijkheid - Kwaliteitsvol samenhangend onderwijs – gezamenlijke
doelgerichtheid
Waar mensen elkaar ontmoeten, noemen ze elkaar bij naam. Hier ligt voor ons de opdracht
om de totale mens aan te spreken elk met zijn eigen talenten en mogelijkheden, zijn kunnen
en kennen. We willen maximale ontplooiingskansen geven aan elk kind met aandacht voor
hoofd, hart en handen. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale
persoon.
We streven naar kwaliteitsvol onderwijs op inhoudelijk en didactisch vlak en werken vanuit
een stimulerend opvoedingsklimaat..
In de kleuterschool willen we vooral de heel eigen wijze van ontwikkelen van jonge kinderen
ondersteunen. Kleuters komen vooral tot ontwikkeling vanuit een globale aanpak van de
werkelijkheid. In deze werkelijkheid experimenteren en handelen doet jonge kinderen
groeien.


In de lagere school streven we de harmonische ontwikkeling van elk kind na door het in
contact te brengen met alle componenten van de cultuur:
 de wereld van taal en communicatie
 de wereld van cijfers en feiten
 de wereld van het muzische
 de wereld van de techniek
 de wereld van het samenleven
 de wereld van verleden en heden
 de wereld van zingeving
We hebben daarbij aandacht voor voldoende verscheidenheid en gradatie en een logische
samenhang.


Onze dialoog met alle participanten maakt dat we open staan voor alle partners in de
opvoeding en het onderwijs aan de kinderen.
We staan open voor de uitwisseling van expertise en streven naar een gezamenlijke
doelgerichtheid.

TABOR

De naam is ontleend aan de berg Tabor, in het noorden van Israël.
De Tabor is door zijn relatieve hoogte een voor iedereen toegankelijke berg. Zo willen we een plaats zijn waar iedereen moet kunnen komen.
Maar het vraagt wel de nodige inspanningen om boven te komen.

Een onderwijsplaats
De berg Tabor is een onderwijsplaats. Jezus trekt er met drie van zijn leerlingen naartoe. Daar
krijgen ze les van de grote profeten die de weg wijzen naar een betere samenleving.
Een ontmoeting
De wijze waarop op de berg les gegeven wordt, heeft alle trekken van een ontmoeting.
Leerkrachten en leerlingen worden bij name genoemd. Onderwijs in de geest van Tabor is dan
ook een ontmoeting, zodat leerlingen en leerkrachten zich thuis voelen.

Een (h)erkenning
Doordat op de berg Tabor leerlingen en leerkrachten bij hun namen worden genoemd, is er oog
voor wie wij zijn.

Een plaats om te groeien
Op de berg Tabor zegt één van de leerlingen: "Laten we drie tenten bouwen." Een tent is een
tijdelijke verblijfplaats. Zo is ook elk van onze drie scholen een tijdelijke verblijfplaats, waar
leerlingen kunnen groeien in menselijkheid.

 

ONDERWIJS in de geest van TABOR: ontmoetend onderwijs

Dialoog en samenwerking
Onze eigenheid komt voort uit de filosofie van ontmoeting en dialoog. Dialoog veronderstelt een
wisselwerking of beter nog: samenwerking. Dit heeft belangrijke consequenties voor het onderwijs
in Tabor.

Hoogwaardig onderwijs
We streven naar hoogwaardig onderwijs op inhoudelijk vlak én op het vlak van didactische
verwerking.

Respect en empathie
Een goede samenwerking impliceert dat we elkaar waarderen en dat we elkaars eigenheid
respecteren. Dit vergt empathie. Samenwerken doen we in een sfeer van gelijkwaardigheid en
positivisme.

De totale persoonlijkheid
Waar mensen elkaar ontmoeten, noemen ze elkaar bij de naam. Dit betekent voor ons: herkend
worden, erkenning krijgen, rekening houden met wie men is. Hier ligt voor ons de opdracht om de
totale mens aan te spreken met zijn gaven en gebreken, zijn kunnen en kennen, zijn hoofd, zijn
hart en zijn handen.

Een recht en een kans voor allen
De toegankelijkheid van de berg vertaalt zich in de zorg voor alle participanten, in het bijzonder
voor onze kinderen. We geloven onvoorwaardelijk in de goedheid van de mens en in zijn
ontwikkelingskansen. We noemen dit de pedagogie van de Hoop. Alle kinderen moeten bij ons
terecht kunnen.

De weg naar een betere samenleving. Verantwoordelijkheid
Een tent is een tijdelijke verblijfplaats. Onze school is ook een tijdelijke verblijfplaats voor onze
leerlingen, maar wel één waar leerlingen kunnen groeien in menselijkheid. Kinderen leren er hun
eigen weg vinden in de maatschappij, in een samenleving waarvoor zij later zelf verantwoordelijkheid
moeten kunnen opnemen.

 

Geïnspireerd en verbonden in beweging met mensen

Als groep Broeders van Liefde zijn we gepassioneerd door mensen.
We dromen van een samenleving waarin elke mens tot bloei kan komen.
Dag na dag bouwen we hieraan mee in onderwijs, welzijn, zorg en werk.
We gaan met iedereen op pad met een open geest
en aan buitengewone vragen schenken we een bijzondere aandacht.

Telkens zoeken we mee naar passende antwoorden op concrete uitdagingen. 
We gaan uit van ieders kracht, met oog voor ieders kwetsbaarheid.
We werken samen in dialoog, verbondenheid en vertrouwen.
Duurzaam engageren we ons met inzicht, expertise en passie.
Geloof, hoop en liefde zijn onze diepste drijfveren.
Daarin weten we ons verbonden met de bezieling van velen.

 

klik hier voor het opvoedingsproject Broeders van Liefde