in de geest van TABOR

Onderwijs in de geest van TABOR : 

 

Een christelijk opvoedingsproject

Onze school behoort tot de scholengroep "Op-weg". Onze school is een “Tabor” school. De naam is ontleend aan de berg Tabor. Deze ligt in het noorden van Israël. De "Taborberg" is  door zijn relatieve hoogte een voor iedereen toegankelijke berg. Onze school wil een plaats  zijn waar iedereen moet kunnen komen. Het vraagt ​​wel de nodige inspanningen om boven te komen.

 

De berg Tabor is een onderwijsplaats. Jezus trekt er met drie van zijn leerlingen naartoe. Daar krijgen ze les van de grote profeten die de weg wijzen naar een betere samenleving. Onderwijs in de Geest van Tabor is geworteld in de christelijke traditie. Dit karakter willen wij bewaren.

Vanuit een brede zorg

De toegankelijkheid van de berg vertaalt zich in de zorg voor alle participanten en in het bijzonder voor deze kinderen die om de een of een andere reden minder kansen hebben of die het moeilijker hebben. We stellen de pedagogie van de hoop voorop, het geloof in de ontwikkelingskansen van elk kind. We geven extra zorg aan kinderen die wat méér aandacht nodig hebben, dit kan extra herhaling zijn maar evenzeer extra uitdagingen. Op maat van het kind werken door een team van experten, onze klasleerkrachten, het zorgteam van de school , VCLB, Neon+ ondersteuningsnetwerk en andere externe partners.

Totale persoonlijkheid - Kwaliteitsvol samenhangend onderwijs - doelgerichtheid

Waar mensen elkaar ontmoeten, noemen ze elkaar bij naam. Hier ligt voor ons de opdracht om de totale mens aan te spreken elk met zijn eigen talenten en mogelijkheden , zijn kunnen en kennen. We willen maximale ontplooiingskansen geven aan elk kind met aandacht voor hoofd, hart en handen én ziel. Onze school wil rekening houden met eigen geaardheid van elk kind, hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie, zo mogelijk in samenwerking met de ouders, om zo een bijdrage te kunnen leveren tot het functioneren van elk kind in een voortdurend evoluerende maatschappij. Ieder kind is uniek en samen trekken we de berg op!

We herkennen en erkennen de drang tot zelfontwikkeling en willen onze kinderen hierin begeleiden en stimuleren. Ons kwaliteitsvol onderwijs is meer dan louter kennen en weten. We hebben aandacht voor de vorming van de wil en het gevoel, de lichaamsontwikkeling en de muzische ontwikkeling. We bieden groeikansen aan voor de harmonische ontwikkeling van elk kind.

 

 

"Ontmoetend onderwijs"

Ontmoeting - Dialoog - Samenwerking - Respect

De wijze waarop op de berg les gegeven wordt, lijkt op een ontmoeting . Onze school wil een plek zijn waar men elkaar kan ontmoeten en zich thuis voelen. Op onze school kunnen mensen ontmoeten en kan men zich thuis voelen. Ontmoetend onderwijs stimuleert dialoog en samenwerking. Er is waardering en respect voor elkaars eigenheid. Samenwerken doen we in een sfeer van gelijkwaardigheid en positivisme. We gebruiken daarbij verbindende communicatie.

De weg naar een betere samenleving

Op de berg Tabor zegt één van Jezus' leerlingen: "Laten we drie tenten bouwen." Een tent is een tijdelijke verblijfplaats. Zo wil ook onze school een tijdelijke verblijfplaats zijn , waar leerlingen kunnen groeien en hun weg vinden in de samenleving waarvoor ze later zelf verantwoordelijk zijn.

Op verschillende domeinen willen we de kinderen ondersteunen in hun groei naar verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf, ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de samenleving en omgeving waar ze leven.

Daarom leren we hen in woord en daad:

  • Verantwoording af te leggen
  • met conflicten om te gaan
  • te luisteren naar elkaars mening
  • zich in te leven in de wereld van anderen
  • solidair te zijn met anderen
  • zorgzaam om te gaan met materiaal, omgeving en natuur
  • anderen tot hun recht te laten komen
  • aandacht te hebben voor wat groter is dan onszelf, wat ons overstijgt, de wereld van liefde, vriendschap, schoonheid en levensbeschouwing... We zijn daarbij als leerkracht alert voor de levensvragen achter de 'gewone' vragen van kinderen.