nuttige schoolinfo 

Onze Taborschool slaat de handen in elkaar met de vzw Heartsaver. Deze vzw ijvert voor een maximale toegankelijkheid tot AED’s (= Automatische Externe Defibrillator) of HARTstarters.

Een plotse hartstilstand is immers één van de grootste doodsoorzaken wereldwijd. Willen we de overlevingskansen van slachtoffers vergroten, dan is snel handelen de boodschap. Elke seconde telt.

HARTstarters mogen dan wel van levensbelang zijn, maar vaak zijn die te weinig toegankelijk voor het grote publiek.

De vzw Heartsaver wil meer dan 10.000 extra HARTstarters (AED’s) installeren die 24 uur per dag toegankelijk zijn voor het publiek. Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Iedereen mag een AED gebruiken.

De vzw wil samenwerken met gemeenten, scholen, sportfederaties, apotheken en bedrijven om de openbaar toegankelijke defibrillatoren te installeren. In samenwerking met campus Bevegem plaatst vzw Heartsaver een HARTstarter buiten aan de school zodat deze in geval van nood voor iedereen 24/7 beschikbaar is. Zo willen we als school ook bijdragen tot een betere beschikbaarheid van een levensreddend toestel. Dankzij dit fundraising initiatief wordt ook onze schoolomgeving HARTveilig.

Klik hier voor meer de brochure omtrent schooltoelage.

Kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstelling kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen.

Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het er recht op heeft. Er is geen aanvraagnodig. We betalen de schooltoeslag tussen september en december. Dat gebeurt één keer per schooljaar. Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

 UITDEELDATA

Op onze school hanteren we een regeling betreffende het meegeven van niet-schooleigen
drukwerk. Sommige perioden van het jaar worden wij overstelpt met pakken folders. Dat levert nogal wat kritiek op van ouders. De eigen schoolinformatie komt hier door soms in het
gedrang. Ons secretariaat besteedt elke keer opnieuw een pak uren aan de verspreiding van
het drukwerk.


Wij geven hierbij graag volgende afspraken mee:
• Er zijn 8 data waarop niet-schooleigen drukwerk meegegeven wordt aan de leerlingen
van de kleuter- en lagere school (zie onderaan). Initiatieven vanuit onze ouderraad
maken deel uit van het schooleigen drukwerk.
• De directeur beslist uiteindelijk of het drukwerk al dan niet via de school verspreid kan
worden.
• Zuiver commercieel drukwerk wordt niet meegegeven. Niet-Aalterse initiatieven kunnen
geweigerd worden. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor educatieve uitgaven.
• Flyers kunnen digitaal verspreid worden. Neem hiervoor contact met
katrien.verniest@op-weg.net
• Het drukwerk (op papier) moet op het secretariaat bezorgd worden ten laatste op de
opgegeven data (zie onderaan).
• Te laat binnengebracht drukwerk zal pas de volgende keer verspreid worden. Lokale
initiatieven kunnen een uitzondering krijgen door de directeur.
• Alle drukwerk moet vooraf gesorteerd zijn per klas. De actuele leerlingenaantallen kunt
u opvragen bij kathleen.cornille@op-weg.net
• Er dient duidelijk vermeld te worden voor welke leeftijd het drukwerk bedoeld is.

Ten laatste afgeven op woensdag Data uitdelen op donderdag
14 september 2022 15 september 2022
12 oktober 2022 13 oktober 2022
23 november 2022 24 november 2022
14 december 2022 15 december 2022
1 februari 2023 2 februari 2023
15 maart 2023 16 maart 2023
03 mei 2023 4 mei 2023
14 juni 2023 15 juni 2023

 

We hechten veel belang aan het respecteren van informatieveiligheid en privacy. Dit kan u lezen in onze schoolbrochure vanaf p. 53. Onderstaand de informatieveiligheid en privacyverklaring.

Klik hier om het document m.b.t. informatieveiligheid en  privacyverklaring te openen

 

Klik hier om het privacyverklaring leerlingen te openen.